مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مقاله
عنـــوان بــرنامــه: Postpartum Sexual Function; Conflict in Marriage Stability: A Systematic Review
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139565
تاریــخ شروع: 1395/11/16
تاریخ پایان 1398/11/16
اهداف: آشنائی در خصوص مشکلات مربوط به عملکرد جنس زنان پس از زایمان می باشد.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید. این مقاله در دوره 6 شماره 2 بهار 2016مجله انگلیسی زبان "International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM)" به چاپ رسیده است. آدرس وب سایت نشریه: http://www.journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمد علیامام هادی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه