مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Stimulants
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139563
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان: 1398/10/25
اهداف: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حسینحسنیان مقدم4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.25 120000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.25 120000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2.25 120000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 2.25 120000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2.25 120000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 3 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3