مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) in Periodontics
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139561
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان: 1398/10/25
اهداف: • تاریخچه و اصطلاحات • مکانیسم عمل • کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی • مستندات علمی • معرفی دستگاه های جدید
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
رضاعمید4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 1.25 60000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 1.25 60000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 1.25 60000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 1.25 60000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 3 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3