مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Burn Scar Management
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139560
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان 1398/10/25
اهداف: • میزان شیوع سوختگی درکشور • درمانهای سوختگی حاد • پاتوژنز ترمیم زخم سوختگی • مراحل ترمیم • علائم بالینی • طبقه بندی اسکار • درمان اسکار • ترمیم سوختگی • روشهای درمان • سوختگی پلک • مراحل درمانی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
ثریاشاهرخی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.75 100000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.75 100000 بلی
پیوست های برنامه