مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139559
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان: 1398/10/25
اهداف: • تعریف اختلال اضطراب جدایی درکودکان • طبقه بندی و تشخیص • تعریف اختلال اضطراب منتشر • علائم اضطراب منتشر • علائم اضطراب اجتماعی • علائم وتشخیص • اپیدمیولوژی و شیوع اختلالات • درمانهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کتایونرازجویان3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 1 50000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 1 50000 بلی
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 3 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3