مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اختلالات اضطرابی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139558
تاریــخ شروع: 1395/10/25
تاریخ پایان: 1398/10/25
اهداف: • نعریف کلی اختلال اضطرابی • طبقه بندی اختلال اضطرابی و تعاریف • علائم شایع • انواه حمله های اختلال اضطرابی • بیماری طبی علائم پنیک • درمان دارویی • تعریف اختلال وسواسی جبری • تقسیم بندی وسواسی جبری • میزان شیوع • تشخیص افتراقی • درمان فارماکوتراپی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سعیدصدر4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 100000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 100000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 1.75 100000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 1.75 100000 بلی
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 1.75 100000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3