مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: َAdult Branchial Plexus Injury
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139557
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • آسیب های شبکه بازویی • تعریف و تشریح شبکه بازویی • اتیولوژی شبکه بازویی • مکانیسم های مسبب آسیب شبکه بازویی • حالات مختلف و شایع آسیب شبکه بازویی • زمان مناسب جراحی • تکنیک ها ی مختلف رسیدن به شبکه بازویی • آزمایشات حین عمل
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مسعودیاوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 3.25 160000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 3.25 160000 بلی
پیوست های برنامه