مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بازسازی پستان در کانسر های پستان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139556
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • تشریح آناتومی پستان • خونرسانی و عصب و لنفاتیک • میزان شیوع • موارد کلینیکال • موارد بالینی • آناتومی وریدی • انواع تقسیم بندی • بازسازی بافت آسیب دیده • درمانهای انتخابی مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
صدراللهمعتمد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه