مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سوزاننده ها
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139555
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • تعریف سوزاننده ها • گروه های سوزنده ها • پاتولوژی ترکیبات • تقسیم بندی مسمومیت • ارگانهای آسیب پذیر • موارد پیش بینی کننده نواحی آسیب • روشهای تشخیص ودر مان • بررسی رادیولوژیکی • اقدامات جراحی • درمانهای تحت جاد • درجه بندی سوختگی • درمانهای مزمن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیاستادی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.5 75000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه