مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آشنایی با گیاهان سمی شایع در کشور
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139554
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • مسمومیت های شایع با گیاهان سمی • مطالعات مختلف روی گیاهان سمی • اپیدمیولوژی مسمومیت های گیاهی • ملاحظات عمومی در مسمومیت گیاهی • عوامل شدت در مسمومیت • راه های ورود گیاهان سمی به بدن • اصول درمان • تجویز آنتی دوت • اقدامات آزمایشگاهی و تشخیصی • تقسیم بندی گیاهان سمی • معرفی انواع گیاهان سمی • محل رویش گیاهان سمی درایران • علائم کلینیکی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کامبیزسلطانی نژاد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3.5 175000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 3.5 175000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 3.5 175000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 3.5 175000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 3.5 175000 بلی
پیوست های برنامه