مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت های قارچی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139552
تاریــخ شروع: 1395/10/01
تاریخ پایان 1398/10/01
اهداف: • مقدمه و شناسایی قارچ های سمی • سندرم بالینی کلینیکی • مناطق رویش قارچ ها • طبقه بندی و تقسیم بندی قارچ ها • علائم ناشی از مسمومیت قارچی • معرفی کشنده ترین قارچ ها • درمانهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریبافرنقی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1 50000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1 50000 بلی
[1975] سم شناسی | دکترا 1 50000 بلی
پیوست های برنامه