مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: برنامه مقدماتی آموزشی درمان وابستگی به دخانیات (دود)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139551
تاریــخ شروع: 1395/10/06
تاریخ پایان 1398/10/06
اهداف: • ارزیابی وابستگی به نکوتین • روش های ارزیابی وابستگی به سیگار • آموزش درمان دخانیات • میزان شیوع و آمار کشوری • مرگ ومیر و درمان • احساس دوگانگی مصرف • مراحل ترک • اصول مصاحبه انگیزشی • ابزارهای کاربردی در مصاحبه • داروهای موثر در ترک سیگار • درمانهای جایگزین نیکوتین • درمانهای ترکیبی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نرگسبیرقی4
محمد تقییاسمی4
آزادهمظاهری میبدی4
علیخردمند4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4.5 225000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 4.5 225000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 4.5 225000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4.5 225000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 4.5 225000 بلی
پیوست های برنامه