مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دوپینگ، مصرف ویتامین و مینرالها و مدیریت وزن در ورزشکاران
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139549
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زهراعلیزاده4
شهراممحقق4
مهرشادپورسعيد اصفهاني4
شهرزادخسروی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 5 250000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 5 250000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 5 250000 بلی
[1119] علوم تغذيه | کارشناسی 5 250000 بلی
[1425] علوم تغذيه | کارشناسی ارشد 5 250000 بلی
پیوست های برنامه