مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Breech, Other Malpresentations, & Umbilical Cord Complications
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139546
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: • انواع و اقسام Breech • تعریف انواع مختلف • میزان شیوع • فاکتورهای Breech • روش های تشخیصی • ترومای جنینی • عوامل ایجاد کننده • علت های ایجاد کننده • عوارض بند ناف • راههای تشخیص • درمانهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لیلانظری3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 50000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 50000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.5 50000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.5 50000 بلی
پیوست های برنامه