مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Complications of Delivery
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139545
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: • تعریف جامع • شایع ترین علل و عوارض • خونریزی پس از زایمان • علت های مرگ مادران • میزان شیوع • اتیولوژی • داروهای مناسب • اندیکاسیون های ا ورژانسی • اساس درمان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لیلانظری3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 25000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 25000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 25000 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 0.5 25000 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.5 25000 بلی
پیوست های برنامه