مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مبانی تئوری لیزرهای کم توان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139542
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: • کاربرد لیزر در جراحی • گروه های اصلی • تعریف لیزر پرتوان • کارایی لیزر پرتوان • اثرات اختصاصی • تعریف لیزر کم توان • درمان با لیزر • خواص شیمیایی لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مسعودسیفی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 0.75 25000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 0.75 25000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 0.75 25000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 0.75 25000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 0.75 25000 بلی
پیوست های برنامه