مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اختلال بیش فعالی - کم توجهی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139541
تاریــخ شروع: 1395/08/01
تاریخ پایان 1398/08/01
اهداف: • تعریف بیش فعالی • انواع معیارهای پیش فعالی • تعریف ADHD • میزان شیوع و اهمیت آن • علائمADHDزمان شروع علائم • انواع ADHD و تعریف آن • معیارهای علائم ADHD • نشاه های فردی و تظاهرات بالینی • راه های تشخیصی • اتیولوژی اختلالی • تشخیص افتراقی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
رزیتاداوری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3 150000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3 150000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 3 150000 بلی
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 3 150000 بلی
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 3 150000 بلی
پیوست های برنامه