مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آفت کش های ارگانوکلرینه
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139540
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • مسمومیت با ارگانوکلره • بلوک کننده های کولیت استراز • تعریف شیمیائی و ترکیبات • اپیدمیولوژی • خصیصه های اصلی • ویژگی های عمومی • دسته بندی ارگانوکلره • پاتوفیزیول ِ ار گانوکلره • علائم مسمومیت • تشخیص افتراقی • درمان مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالکریم پژومند4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 0.75 50000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه