مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: عوامل روانگردان جدید
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139537
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • تعریف داروهای سایکو اکتیو • عوارض جانبی • شناسایی ترکیبات • نحوه عرضه • کنترل و طبقه بندی دارویی • داروهای درمانی • سوء مصرف دارویی • اشکالات مختلف دارویی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مریماخگری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 100000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 100000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2 100000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 2 100000 بلی
پیوست های برنامه