مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آرام بخش ها و خواب آور ها
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139536
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • کلیات داروهای آرام بخش • انواع و اقسام داروها • مسمومیت های دارویی • اثرات دارویی • عوارض جانبی • تداخل دارویی • بهترین راههای درمان
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بهروزهاشمی دمنه4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 1 50000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه