مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Laser Therapy In de Quervain's tenosynovitis
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139534
تاریــخ شروع: 1395/07/01
تاریخ پایان 1398/07/01
اهداف: • تعریف کلی و انواع و اقسام • بررسی بافت شناسی • تاندون های درگیر • بررسی هیستوپاتولوژیک • ریسک فاکتورهای مهم • علائم تشخیصی • معاینه فیزیکی • درمانهای مناسب • انواع درمان • تاثیرات لیزر بروی بافت • مزایا و معایب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فاطمهحجتی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 0.75 50000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه