مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ضد افسردگی های حلقوی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139531
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • اپیدمیولوژی داروهای ضد افسردگی • خصوصیات درمانی • عوارض جانبی • مکانیسم های اختصاصی • کاربردهای درمانی • ریسک مصرف • مسمومیت دارویی • علائم بالینی • اثرات درمانی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسیمزمانی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.5 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه