مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Digoxin-Digitalis Glycosides
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139528
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • مسمومیت با Digitalis • علائم شایع • کاربردهای درمانی • تریکیات اصلی • انواع واقسام • معرفی ساختار • عوارض جانبی • درمانهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
میترارحیمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 70000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 70000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 70000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 70000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 70000 بلی
پیوست های برنامه