مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Hydatid Cysts
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139526
تاریــخ شروع: 1395/04/30
تاریخ پایان 1398/04/30
اهداف: • تعریف کیست هیداتید • اطلاعات پایه ای • تظاهرات بالینی • راه های درمانی • عوارض جانبی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیخوشکار4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه