مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Laser Physics &Light Tissue Interactions
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139524
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • تعریف لیزر • ساختار نور • ساختار لیزر • پارامترهای لیزر • لیزر و عکس العمل بافت • عکس العمل و تعامل لیزر وبافت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمداثنی عشری4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 2.25 110000 بلی
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 2.25 110000 بلی
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 2.25 110000 بلی
[1968] مواد دندانی | دکترا 2.25 110000 بلی
[1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا 2.25 110000 بلی
پیوست های برنامه