مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با CO
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139523
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • تعریف کربن منو اکساید • شیوع مسمومیت با منواکساید • شناخت مسمومیت با CO • چگونگی مسمومیت زایی • عوارض مسمومیت با CO • برخورد کلینیکی با بیمار • درمانهای رایج
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالکریمپژومند4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 75000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 1.25 75000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 75000 بلی
پیوست های برنامه