مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Opium
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139522
تاریــخ شروع: 1395/05/20
تاریخ پایان 1398/05/20
اهداف: • تعریف ریشه ای اپیوم • نحوه تهیه اپیوم • کاربردهای پزشکی • کشورهای تجارت کننده • شناسایی انواع مشتقات آن • ترمینولوژی • انواع گیرنده ها • مسمومیت های رایج • عوارض مسمومیت • درمانهای رایج
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
عبدالکریمپژومند4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.25 112500 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.25 112500 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2.25 112500 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2.25 112500 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.25 112500 بلی
پیوست های برنامه