مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Mitomycin for Corneal Haze Prophylaxis
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139521
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • استفاده از داروی Mitomycin دراعمال جراحی • مصارف مختلف درمانی • کاربرد ان در اعمال جراحی • تحقیقات مختلف بر روی بیماریها • مطالعات حیوانی • عوامل موثر مکانیزم دارویی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حمیدنوروزی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1113] بینایی سنجی | کارشناسی 0.75 40000 بلی
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 0.75 40000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 0.75 40000 بلی
پیوست های برنامه