مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Orbscan
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139520
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • تعریف Orb scan • نحوه گرفتن Orb scan • ابزار لازم جهت Orb scan • انواع و اقسام آن محاسن و معایب مطرح
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
دانیالنجدی3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 0.75 40000 بلی
[1113] بینایی سنجی | کارشناسی 0.75 40000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 0.75 40000 بلی
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 0.75 40000 بلی
پیوست های برنامه