مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Patient Selection for ICL
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139519
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • تاریخچه استفاده از لنز ICL • پیشگیری از وارونگی لنز • محاسن و معایب • عوارض جانبی • اشکال مختلف • جنس شیمیایی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریدکریمان4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 1 50000 بلی
[1113] بینایی سنجی | کارشناسی 1 50000 بلی
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 1 50000 بلی
پیوست های برنامه