مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Aberrometry
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139518
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • تعریف جامع • تئوری حرکت نور • تئوری موج • خواص فیزیکی ایتیک • ارزیابی • جبهه موج • مقایسه
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمدرضاجعفری نسب4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 2 100000 بلی
[1113] بینایی سنجی | کارشناسی 2 100000 بلی
[1456] بینایی سنجی | کارشناسی ارشد 2 100000 بلی
[1987] بینایی سنجی | دکترا 2 100000 بلی
پیوست های برنامه