مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با الکل های سمی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139512
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • شیوع مسمومیت با انواع الکل ها • راهنمای بالینی درمان مسمومیت با متادون • راههای تشخیصی • مسمومیت با متادون • میزان جذب و انتشارالکل • تظاهرات بالینی • راههای تشخیص • درمانهای پیشنهادی • راههای درمان • داروهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
حسینحسنیان مقدم4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.75 140000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.75 140000 بلی
[1726] طب اورژانس* | تخصص 2.75 140000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.75 140000 بلی
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 2.75 140000 بلی
پیوست های برنامه