مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: علائم بالینی بلع مواد سوزاننده
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139511
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • توضیح اجمالی بلع مواد سوزاننده • فازهای سوختگی در مری • علائم ونشانه های سوختگی • اقدامات اولیه اورژانس • درمانهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فریبرزرشنو3
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.25 20000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.25 20000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 0.25 20000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.25 20000 بلی
پیوست های برنامه