مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دانسیتومتری - نواحی مورد نیاز
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139508
تاریــخ شروع: 1395/04/06
تاریخ پایان 1398/04/06
اهداف: • نحوه قرارگرفتن بیمار در دستگاه اسکن • ناحیه های مختلف در اسکن • معرفی و تعریف انواع Step ها • Good Scan • مشخصه های Good Scan
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.5 125000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 2.5 125000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 2.5 125000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2.5 125000 بلی
پیوست های برنامه