مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دانسیتومتری - DXA
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139507
تاریــخ شروع: 1395/04/06
تاریخ پایان 1398/04/06
اهداف: • آشنایی با دستگاه DXA • انواع و اقسام آن • اندازه گیری نواحی مختلف و شایع • جذب میزان اشعه • تشخیص و درمان و بررسی در شکستگی ها
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1 50000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 1 50000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه