مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: دانسیتومتری - مقدمات
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139506
تاریــخ شروع: 1395/04/06
تاریخ پایان 1398/04/06
اهداف: • تعریف دانسیتومتری • مسائل مربوط به تشخیص • نحوه تفسیر و گزارش دانسیتومتری • روش تشخیصی دراستئوپروز • تفسیر رادیولوژی • کاهش میزان شکستگی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
علیرضارجایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.5 25000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 25000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.5 25000 بلی
[1724] رادیولوژی* | تخصص 0.5 25000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 0.5 25000 بلی
پیوست های برنامه