مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: درمان سوختگی دستگاه گوارش با مواد سوزاننده
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139504
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • موارد شایع درخودکشی با مواد سوزاننده • سوختگی های رایج • اقدامات اولیه دربرخورد با بیماردچار سوختگی • اقدامات درمانی مناسب • راههای تشخیص
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
سید هادی میر هاشمی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
پیوست های برنامه