مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: RIRS
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139503
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • تاریخچه • معرفی شاخص های IRRS • سنگ شکنی لیزر • کوارد انجام سنگ شکن • اندیکاسیون ها • جایگاه IRRS • کارایی IRRS در سنگ های بزرگ • میزان موفقیت در سنگ شکن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
بابکجوانمرد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 75000 بلی
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.5 75000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه