مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فیزیک لیزر و برهم کنش لیزر با بافت
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139502
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • تعریف فیزیک لیزر • تعریف لیزر • ساختار لیزر • نحوه تولید لیزر • تقسیم بندی لیزر • تعریف انواع لیزر • برهم کنش لیزر با بافت • خصوصیات فیزیکی لیزر
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
رضافکر آزاد4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 3.5 175000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 3.5 175000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 3.5 175000 بلی
[1927] فیزیوتراپی | دکترا 3.5 175000 بلی
پیوست های برنامه