مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: پزشکی مبتنی بر شواهد
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139501
تاریــخ شروع: 1395/03/30
تاریخ پایان 1398/03/30
اهداف: • شواهد کارایی لیزر تراپی • پیشنهادات موجود • تعریف پزشکی مبتنی برشواهد • سیستم ارزیابی • سطح کیفیت تحقیقات • تقسیم بندی از نظر کیفیت انجام
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
کامرانآزما4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 0.5 25000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 25000 بلی
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 0.5 25000 بلی
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 0.5 25000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 25000 بلی
پیوست های برنامه