مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Pelvic organ prolapes
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139490
تاریــخ شروع: 1394/11/01
تاریخ پایان 1397/11/01
اهداف: راتوضیح دهید. pop تعریف رابیان کنید.pop انواع را درجه بندی کنید.pop میزان را شرح دهید.pop علائم انواع در مواجه شدن با علائم فوق معاینه هرنیه شدن ارگان های ژنیتال را جزء تشخیص های افتراقی قرار دهید. فاکتور های پیشگیری کننده را بحث کند. انواع درمان را نام ببرد. معاینه شکم را انجام دهد. معاینه ژنیتال را در وضعیت لیتوتومی در حالت استراحت ودر هنگام مانور والسالوا انجام دهد. آزمایش ادرار را برای کلیه بیماران با هر گونه علائم ادراری درخواست کند.
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
طیبه جاهد بزرگان
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1 50000 بلی
پیوست های برنامه