مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آمنوره
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139487
تاریــخ شروع: 1394/11/01
تاریخ پایان 1397/11/01
اهداف: • تعریف آمنوره • اقدامات اولیه تشخیصی • علل و اتیولوژی آمنوره • تقسیم بندی آمنوره • علل Primaryآمنوره • تظاهرات بالینی • درمانهای انتخابی • داروهای تجویزی • بررسی وضعیت بیمار و اقدامات کلینیکی مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شهرزادزاده مدرس
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.25 120000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.25 120000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 2.25 120000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 2.25 120000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 2.25 120000 بلی
پیوست های برنامه