مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: ارزیابی و درمان عوارض پروکتولوژی ناشی از زایمان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139486
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • ارزیابی عوارض زودرس زایمان • توضیح Perinal trauma • تقسیم بندی تروماهای واژینال • تعریف تروماهای واژینال • ریسک فاکتورها • عوامل ایجاد تروما • معاینات بالینی • درمانهای انتخابی • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فخری الساداتانارکی فیروز
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[11105] پرستاری* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
[14105] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[19205] پرستاری* | دکترا 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه