مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Dysmenorrhea
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139481
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • تعریف دیسمنوره • جایگاه دیسمنوره • تقسیم بندی دیسمنوره • تعریف دیسمنوره اولیه • تعریف دیسمنوره ثانویه • تشخیص دیسمنوره • درمان های انتخابی • علت ایجاد دیسمنوره اولیه و ثانویه • ریسک فاکتورها • افراد معرض خطر • علائم و نشانه ها • اقدامات لازم برای کاهش درد • تشخیص PMS • تشخیصPMDD
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
مینویغمائی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1 50000 بلی
پیوست های برنامه