مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Cervical Cancer
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139480
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • تاریخچه کانسر سرویکس • سن تشخیص و امکانات تشخیص • ریسک فاکتورها • عوامل مستعد کننده در بوجود آمدن کانسر • تقسیم بندی HPV • شایعترین عفونتهای موجود • علائم شایع • سیر انتشار
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
پریچهرکیمیایی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 100000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 100000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1.25 100000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 100000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 100000 بلی
پیوست های برنامه