مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سرطان رحم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139479
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • مروری بر ضایعات پیش بدخیم و بدخیم رحم • گروههای ضایعات رحم • تعریف کانسر آندومتر • تومورهای فرانشیال • تعریف ضایعات پیش بدخیم • تعریف هیپرپلازی ساده • خطر پیشرفت هیپرپلازی • تعریف هیپیرپلازی کمپلکس • تعریف آتیپی • تشخیص با بیوپسی • علائم بالینی • اقدامات اولیه درمانی • درمانهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
ملیحهعرب
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 90000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 90000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1.75 90000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.75 90000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.75 90000 بلی
پیوست های برنامه