مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: فیستول های مقعدی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139478
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • تعریف فیستول • علت پیدایش فیستول • تقسیم بندی فیستول ها • تعریف پروه های فیستول • ارزیابی فیستول آنال • انواع مختلف فیستول • پروه های عمده فیستول • راههای تشخیصی • درمانهای انتخابی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
فخری الساداتانارکی فیروز4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 50000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 0.75 50000 بلی
[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 0.75 50000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 50000 بلی
[1110] پرستاری* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 0.75 50000 بلی
[1920] پرستاری* | دکترا 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه