مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Management Of The Adnexal Mass
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139476
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • توانمندی بررسی توده های آدنکسال • بهترین راههای تشخیصی • راههای درمانی • شایعترین توده ها • تعریف توده آدنکسال • منشاء های مختلف توده های آدنکسال
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
مریم الساداتحسینی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 75000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1.5 75000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.5 75000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.5 75000 بلی
پیوست های برنامه