مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Complications Of Labor
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139473
تاریــخ شروع: 1394/10/05
تاریخ پایان 1397/10/05
اهداف: • تعریف Dystocia • اداره زایمان و زمان شروع زایمان • تشخیص زایمان و تعریف زایمان • نکات کلیدی Labor • تعریف Labor و سیر Labor طبیعی • زمانهای مختلف زایمان • حرکات اصلی در زایمان • شیوع Dystocia
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
سودابهدرویش نارنج بن
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 100000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 100000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 2 100000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 2 100000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 2 100000 بلی
پیوست های برنامه