مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: PID & STD
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139470
تاریــخ شروع: 1394/09/10
تاریخ پایان 1397/09/10
اهداف: • تعریف عفونتهای لگنی و بیماریهای جنسی • شیوع بیماری • عوامل شایع بروز بیماری • تشخیص افتراقی • راههای پیشگیری • معاینات لازم جهت تشخیص • راههای مناسب درمان • داروهای پیشنهادی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
نسرینسحرخیز
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2.75 140000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.75 140000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.75 140000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 2 140000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 2.75 140000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 2.75 140000 بلی
پیوست های برنامه